Garanti Koşulları

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz.

1)Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar.

2)Malin tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb sırasında oluşan hasar ve arızalar.

3)Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb şebekesi veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar

4)Doğa olayları ve yangın, Su baskını vb kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar.

5)Malın tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar

6)Malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım. Onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi. satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Türkiye geneli toplam 32 servis istasyonumuz mevcuttur.

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,                     b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,           ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu belgenin kullanılmasında;4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ve bu kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicini ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Tarafından İzin verilmiştir.

T.C TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BELGE NO:59790

BELGE VERİLİŞ TARİHİ:27.04.2021

BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ:27.04.2023

Üretici Firma

Puppy Electronic Appliances Internet Technology Beijing Co., Ltd

Adres:7-605, 6th floor, No. 1 Building, No. 8 Courtyard, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, China

Tel       : 86-10-5741 7619

Mail    :puppyo@moomv.com

Distribütör İthalatçı Firma

Radis Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres   :Kartaltepe Mah. L. Çiçeği Sok. Aydıner Apt B.Blok No.3 Kat.1 D.3 Bakırköy / İSTANBUL

Tel       :0850 532 2139

Email   :info@radis.com.tr

Web    :www.radis.com.tr